Портал для гитаристов
gtars.ru

Урагшаа — Адуушанай дуун

 Bm 
Түрэл арадайм домогшуу, 
 Bm        Em 
Түргэн гүйдэлтэй хүлэгни. 
 Em       Bm
Сэхэ урагшаа зорин оодоржо, 
   G   F#    Bm
Сэдъхэлни, баяраар, билтарна. 
 
Дабталга: 
 Bm   G
Чууло! ныло оодоро, 
  A      D
Шүүдэртэй тала дайдадаа. 
 Em      Bm 
Хүлэг минии, гайхалтай байнаш, 
  G   F#    Bm
Хүсэтэй, далитай, болонхой! 
 
Автомашинаар урдамни, 
Агта хүлэгнөөм хүрданаар. 
Эдир басаган шоглон наадалжа, 
Оншогтой, түргэнөөр, гуйлгэнэ! 
 
Дабталга: 
"Хүбүүн, намайе хүсөө наа, 
Дуран бодолым абаарай!" - 
Эдир басаган намда иигэжэ 
Хэлэнэн, юумэндэл, эмнисгээ! 
 
__7__5_7__5_7__9_7___5__7_5_____5_________7_5___________________________ 
___________________________7_5_7__7__5_5_5____7_5_7__5______5_____5_____ 
______________________________________________________7__5_7___5_7__5_7_ 
_______________________________________________________________________7 
Аккорд BmАккорд EmАккорд GАккорд F#Аккорд AАккорд D